Gizlilik Politikalarımız

Crowne Plaza Istanbul Oryapark

Veri Sorumlusu: Oryataş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

●      Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

●      Aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla  amacıyla paylaşılabilecektir.

●      İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

●      Aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Oryataş İnşaat ve Ticaret A.Ş. olarak, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, kişisel verileriniz yurtdışındaki Intercontinental Oteller Grubu ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

●      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

●      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

●      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; www.cporyapark.com/kvkk  web adresinden.

●      Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresine göndererek,

●      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Oryataş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye bizzat başvurarak,

●      Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@cporyapark.com adresine e-posta gönderilerek,

●      Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle oryatasinsaat@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek

Oryataş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.